พะเยา

โรงเรียนกศน.ตำบลขุนควร
โรงเรียนกศน.ตำบลควร
โรงเรียนกศน.ตำบลคือเวียง
โรงเรียนกศน.ตำบลงิม
โรงเรียนกศน.ตำบลจำป่าหวาย
โรงเรียนกศน.ตำบลจุน
โรงเรียนกศน.ตำบลเจดีย์คำ
โรงเรียนกศน.ตำบลเจริญราษฎร์
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงบาน
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงม่วน
โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงแรง
โรงเรียนกศน.ตำบลดงเจน
โรงเรียนกศน.ตำบลดงสุวรรณ
โรงเรียนกศน.ตำบลดอกคำใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลดอนศรีชุม
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าจำปี
โรงเรียนกศน.ตำบลท่าวังทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งกล้วย
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งผาสุข
โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งรวงทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลนาปรัง
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำแวน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านต๋อม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านต๊ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตุ่น
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านถ้ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านปิน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านมาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านสาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเหล่า
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลบุญเกิด
โรงเรียนกศน.ตำบลปง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าซาง
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าแฝก
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าสัก
โรงเรียนกศน.ตำบลผาช้างน้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลฝายกวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลพระธาตุขิงแกง
โรงเรียนกศน.ตำบลภูซาง
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่กา
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ใจ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ต๋ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่นาเรือ
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ปืม
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ลาว
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่สุก
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ใส
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่อิง
โรงเรียนกศน.ตำบลร่มเย็น
โรงเรียนกศน.ตำบลลอ
โรงเรียนกศน.ตำบลเวียง
โรงเรียนกศน.ตำบลเวียง
โรงเรียนกศน.ตำบลศรีถ้อย
โรงเรียนกศน.ตำบลสบบง
โรงเรียนกศน.ตำบลสระ
โรงเรียนกศน.ตำบลสว่างอารมณ์
โรงเรียนกศน.ตำบลสันโค้ง
โรงเรียนกศน.ตำบลสันป่าม่วง
โรงเรียนกศน.ตำบลหงส์หิน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหล่ม
โรงเรียนกศน.ตำบลหย่วน
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยข้าวก่ำ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยยางขาม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลออย
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่างทอง
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยา
โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนเจริญใจ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
โรงเรียนชัยชุมภู
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
โรงเรียนบริหารธุรกิจพะเยา
โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
โรงเรียนบ้านกาดถี