นครพนม

โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)
โรงเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร
โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
โรงเรียนรามราชพิทยาคม
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
โรงเรียนลังกาพิทยาคม
โรงเรียนลาดสว่างวิทยา
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
โรงเรียนสันตยานันท์
โรงเรียนสามผงวิทยาคม
โรงเรียนสุนทรวิจิตร
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี
โรงเรียนอนุบาลเชษฐานงนุช
โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ
โรงเรียนอนุบาลบรรดิษฐน้อย
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
โรงเรียนอนุบาลมีสุข
โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร
โรงเรียนอนุบาลวรรณรัตน์
โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณนาหว้า
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
โรงเรียนอินเตอร์พัฒนศาสตร์
โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร