นครพนม

โรงเรียนบ้านหนองดุด
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านหนองท่ม
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควาย
โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน
โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
โรงเรียนบ้านหนองสะโน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า
โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนบ้านหมูม้น
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยพระ
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้
โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
โรงเรียนบ้านหัวหาด
โรงเรียนบ้านหาดกวน
โรงเรียนบ้านหาดทรายเพ
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง
โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่
โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย
โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด
โรงเรียนบ้านเหล่า
โรงเรียนบ้านเหิบ
โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม
โรงเรียนบ้านอ้วน
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ
โรงเรียนบ้านอีอูด
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
โรงเรียนบ้านอูนนา
โรงเรียนบ้านอูนยางคำ
โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
โรงเรียนพระซองวิทยาคาร
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระซองวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสงคราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีหนาถวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร
โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
โรงเรียนมรุกขนคร
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม
โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
โรงเรียนเมืองนครพนม
โรงเรียนรร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์
โรงเรียนรร.ชุมชนอาจสามารถ
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 หนองแสง
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง
โรงเรียนรร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี
โรงเรียนรร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า