นครพนม

โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)
โรงเรียนบ้านธาตุ
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
โรงเรียนบ้านน้อยใต้
โรงเรียนบ้านน้อยทวย
โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
โรงเรียนบ้านนากระแต้
โรงเรียนบ้านนากระเสริม
โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ
โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น
โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก
โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านนาขาม
โรงเรียนบ้านนาเข
โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
โรงเรียนบ้านนาคอย
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคำ
โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
โรงเรียนบ้านนาคู่
โรงเรียนบ้านนาคํา
โรงเรียนบ้านนางเลิศ
โรงเรียนบ้านนางัว
โรงเรียนบ้านนางาม
โรงเรียนบ้านนาจาน
โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านนาชุม
โรงเรียนบ้านนาเชือก
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่
โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านนาเต่า
โรงเรียนบ้านนาทม
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านนาทาม
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง
โรงเรียนบ้านนาน้อย
โรงเรียนบ้านนานอ
โรงเรียนบ้านนาใน
โรงเรียนบ้านนาบั่ว
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านนาป่งคอง
โรงเรียนบ้านนาป่ง
โรงเรียนบ้านนาผักปอด
โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว
โรงเรียนบ้านนาพระชัย
โรงเรียนบ้านนาพระ
โรงเรียนบ้านนาเพียง
โรงเรียนบ้านนาเพียง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
โรงเรียนบ้านนาม่วง
โรงเรียนบ้านนามะเขือ
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
โรงเรียนบ้านนายอน้อย
โรงเรียนบ้านนายอ
โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
โรงเรียนบ้านนาราชควาย
โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า
โรงเรียนบ้านนาเลียง
โรงเรียนบ้านนาสะเดา
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาสีนวล
โรงเรียนบ้านนาโสก
โรงเรียนบ้านนาหนองบก
โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย
โรงเรียนบ้านนาหนาด
โรงเรียนบ้านนาหลวง
โรงเรียนบ้านนาหว้า
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนกุง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
โรงเรียนบ้านโนนหอม
โรงเรียนบ้านบงคํา
โรงเรียนบ้านบ่อดอกซ้อน
โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านปฏิรูป