นครพนม

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสายทอง
โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่
โรงเรียนบ้านคําสว่าง
โรงเรียนบ้านคําไฮ
โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านจรุกเตย
โรงเรียนบ้านจอมมณี
โรงเรียนบ้านจอมศรี
โรงเรียนบ้านจำปา
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
โรงเรียนบ้านชะโนต
โรงเรียนบ้านชัยมงคล
โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านโชคอํานวย
โรงเรียนบ้านไชยศรี
โรงเรียนบ้านเซียงเซา
โรงเรียนบ้านดงก้อม
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงโชค
โรงเรียนบ้านดงดู่งาม
โรงเรียนบ้านดงต้อง
โรงเรียนบ้านดงติ้ว
โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงบาก
โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
โรงเรียนบ้านดงมะเอก
โรงเรียนบ้านดงยอ
โรงเรียนบ้านดงยอ
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดงสว่าง
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
โรงเรียนบ้านดงหมู
โรงเรียนบ้านดงอินำ
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
โรงเรียนบ้านดอนขาว
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว
โรงเรียนบ้านดอนเตย
โรงเรียนบ้านดอนโทน
โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
โรงเรียนบ้านดอนบาก
โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง
โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง
โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านดอนยานาง
โรงเรียนบ้านดอนศาลา
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง
โรงเรียนบ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนฯ)
โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์
โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
โรงเรียนบ้านต้าย
โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ
โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านตาล
โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม
โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว
โรงเรียนบ้านทันสมัย
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
โรงเรียนบ้านท่าจำปา
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
โรงเรียนบ้านทุ่งมน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านเทพนิมิตร
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง