ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหนองบัวประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านหนองเบิด
โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ
โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองพระบาง
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
โรงเรียนบ้านหนองฟ้า
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว
โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองยูง
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่
โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองไศล
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองสิม
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่า
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง
โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหัวคน
โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก
โรงเรียนบ้านหนองอิโล
โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
โรงเรียนบ้านหนาด
โรงเรียนบ้านหมอตา
โรงเรียนบ้านหมูม้น
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง
โรงเรียนบ้านหว่านไฟ
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านหวายน้อย
โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหวายหลึม
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี
โรงเรียนบ้านหัวคู
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด
โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนา