ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
โรงเรียนบ้านเล้าข้าว
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเลิงคา
โรงเรียนบ้านวังเข
โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง
โรงเรียนบ้านวังม่วย
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านวารีสีสุก
โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านแวง
โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านสนาม
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
โรงเรียนบ้านส้มโฮง
โรงเรียนบ้านส้มโฮง
โรงเรียนบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระโพนทอง
โรงเรียนบ้านสวนจิก
โรงเรียนบ้านสวนปอ
โรงเรียนบ้านสวนมอญ
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านสองชั้น
โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
โรงเรียนบ้านส่องอนามัย
โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านสะแบงตาก
โรงเรียนบ้านสะแบง
โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญ
โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี
โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านสังข์
โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านสาหร่าย
โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี
โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล
โรงเรียนบ้านสีเสียด
โรงเรียนบ้านสูงยาง
โรงเรียนบ้านแสนสี
โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
โรงเรียนบ้านโสกเตย
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง
โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองกุง
โรงเรียนบ้านหนองแก่ง
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล
โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง
โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง
โรงเรียนบ้านหนองคำ
โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก
โรงเรียนบ้านหนองคูณ
โรงเรียนบ้านหนองคูบอน
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
โรงเรียนบ้านหนองชาด
โรงเรียนบ้านหนองดู่
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองตอ
โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
โรงเรียนบ้านหนองต่าย
โรงเรียนบ้านหนองตุ
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย
โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)
โรงเรียนบ้านหนองนกทา
โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด
โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า
โรงเรียนบ้านหนองโน
โรงเรียนบ้านหนองบก
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่