ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านโคกสี
โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา
โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนบ้านงูเหลือม
โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง
โรงเรียนบ้านจัมปา
โรงเรียนบ้านจานเตย
โรงเรียนบ้านจานใต้
โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์
โรงเรียนบ้านจานเหนือ
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
โรงเรียนบ้านแจ้ง
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม
โรงเรียนบ้านชาติ
โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านชีโหล่น
โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม
โรงเรียนบ้านซองแมว
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง
โรงเรียนบ้านดงช้าง
โรงเรียนบ้านดงดิบ
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก
โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบ
โรงเรียนบ้านดงสว่าง
โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดอกไม้
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนขาม
โรงเรียนบ้านดอนควาย
โรงเรียนบ้านดอนคำ
โรงเรียนบ้านดอนแคน
โรงเรียนบ้านดอนแคน
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
โรงเรียนบ้านดอนชัย
โรงเรียนบ้านดอนชาด
โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนแดง
โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม
โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอวนแฮด
โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนบ้านดอนเรือ
โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
โรงเรียนบ้านดอนหม่วย
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
โรงเรียนบ้านดู่น้อย
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านตรีคาม
โรงเรียนบ้านตลาดไชย
โรงเรียนบ้านตังหมอง
โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ
โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว
โรงเรียนบ้านตาอุด
โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านท่าค้อ
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
โรงเรียนบ้านท่าม่วง