ร้อยเอ็ด

โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค
โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา
โรงเรียนโนนสีดาวิทยา
โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา
โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา
โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านกอกแก้ว
โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์
โรงเรียนบ้านกุดขุ่น
โรงเรียนบ้านกุดเขียว
โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
โรงเรียนบ้านกุดสระ
โรงเรียนบ้านกุดแห่
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์
โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
โรงเรียนบ้านเกษมสุข
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
โรงเรียนบ้านไก่ป่า
โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง
โรงเรียนบ้านขมิ้น
โรงเรียนบ้านขวัญเมือง
โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง
โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่
โรงเรียนบ้านขวาว
โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
โรงเรียนบ้านข่อย
โรงเรียนบ้านขัดเค้า
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านข่า
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านขุมเงิน
โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
โรงเรียนบ้านเขือง
โรงเรียนบ้านแขม
โรงเรียนบ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)
โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก
โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านค้อแสนสี
โรงเรียนบ้านค้อ
โรงเรียนบ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา
โรงเรียนบ้านคางฮุง
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
โรงเรียนบ้านคำแดง
โรงเรียนบ้านคำนาดี
โรงเรียนบ้านคำพระ
โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
โรงเรียนบ้านคำอุปราช
โรงเรียนบ้านคำไฮ(เจริญวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย
โรงเรียนบ้านคูดินทราย
โรงเรียนบ้านคูฟ้า
โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)
โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี
โรงเรียนบ้านแคน
โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก
โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก
โรงเรียนบ้านโคกนาคำ
โรงเรียนบ้านโคกมอน
โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง