ร้อยเอ็ด

โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์
โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา
โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์
โรงเรียนจตุคามวิทยา
โรงเรียนจตุรคามพัฒนา
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา
โรงเรียนเจริญศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
โรงเรียนช.วิทยา
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
โรงเรียนชีโนวาทธำรง
โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
โรงเรียนชุมชนบัวคำ
โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง
โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ
โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน
โรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์
โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด
โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
โรงเรียนดงเกลือวิทยา
โรงเรียนดงยางสะแบง
โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร
โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อย
โรงเรียนดอนเสาโฮง
โรงเรียนดอนแฮดวิทยา
โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนถนนชัยสามัคคี
โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
โรงเรียนทรายทองวิทยา
โรงเรียนทรายทองวิทยา
โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
โรงเรียนท่าสีดาวิทยา
โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา
โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา)
โรงเรียนธงธานี
โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
โรงเรียนธีรปริยัติ
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา
โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
โรงเรียนน้ำคำสมศรี
โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา