ร้อยเอ็ด

โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง
โรงเรียนห้วยหินลาด
โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา
โรงเรียนหัวโทนวิทยา
โรงเรียนหัวนางามวิทยา
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร
โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว
โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์
โรงเรียนอนุบาลจารุณี
โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี
โรงเรียนอนุบาลทองสตา
โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
โรงเรียนอนุบาลภัทรดล
โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าหนองหญ้าม้า
โรงเรียนอนุบาลศรีภูมิวิทยารักษ์
โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์
โรงเรียนอนุบาลสุนันทา
โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
โรงเรียนฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
โรงเรียนูสุวรรณภูมิวิทยาลัย