ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองหนองพอก
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
โรงเรียนเมืองอารัมย์
โรงเรียนยางคำวิทยา
โรงเรียนรร.ขี้เหล็กพิทยาคม
โรงเรียนรร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดป่าเรไร
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดเวฬุวัน
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดสระทอง
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดเหนือ
โรงเรียนรร.เทศบาลหนองหญ้าม้า(รร.กีฬาท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด)
โรงเรียนรร.บ้านโนนสมบูรณ์ประชารัฐ
โรงเรียนรร.โพธิ์ทองพิทยาคม
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
โรงเรียนรร.อนุบาลสุวรรณภูมิ (เทศบาล 1)
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา
โรงเรียนร้อยเอ็ดเทคโนโลยี
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนรัฐทวิคาม
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร
โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์
โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร
โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์
โรงเรียนวังหลวง
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น
โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์
โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน
โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
โรงเรียนศรีทองนพคุณวิทยา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
โรงเรียนศิลานครวิทยา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา 2
โรงเรียนสหคามวิทยาคาร
โรงเรียนสหมิตรพิทยา
โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา
โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย
โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา
โรงเรียนสามขาพิทยาคม
โรงเรียนสามพานประชาสรรค์
โรงเรียนสามัคคีปริยัติธรรมวัดสุทัศน์
โรงเรียนสาวแหวิทยา
โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
โรงเรียนสีดาประชาสรรค์
โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว
โรงเรียนสุคนธ์ศึกษา
โรงเรียนสุเทพนครวิช
โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ
โรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยา
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์
โรงเรียนเสลภูมิ
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
โรงเรียนหนองขามวิทยา
โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
โรงเรียนหนองตอวิทยา
โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนหนองบัวหนองพังคีคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์
โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่