ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหัวโนน
โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด
โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนบ้านเหนือ
โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย
โรงเรียนบ้านเหล่ากุด
โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว
โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง
โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย
โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม
โรงเรียนบ้านเหล่ายูง
โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล
โรงเรียนบ้านโหรา
โรงเรียนบ้านอ้น
โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคควิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านอีโก่ม
โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านอีง่อง
โรงเรียนบ้านอี่เม้ง
โรงเรียนบ้านอีหมุน
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า
โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า
โรงเรียนบ้านฮ่องทราย
โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
โรงเรียนบึงงามพัฒนา
โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ
โรงเรียนเบญจคามวิทยา
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์
โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์
โรงเรียนประสิทธาราม
โรงเรียนปริยัติสมัญโพนทองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนปริยัติสารคุณ
โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์
โรงเรียนปัญจรักษ์
โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11
โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
โรงเรียนผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ
โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
โรงเรียนพณิชยการโพนทองร้อยเอ็ด
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
โรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม
โรงเรียนภัทรดล
โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์)
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
โรงเรียนเมืองจังหาร
โรงเรียนเมืองจำปาขัน
โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์
โรงเรียนเมืองพนมไพร
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
โรงเรียนเมืองโพนทราย