อุดรธานี

โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนทอง
โรงเรียนบ้านโพนเลา
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านโพนสูง
โรงเรียนบ้านโพน
โรงเรียนบ้านไพจาน
โรงเรียนบ้านภูดิน
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
โรงเรียนบ้านม่วงดง
โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง
โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
โรงเรียนบ้านเม็ก
โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง
โรงเรียนบ้านเม่น
โรงเรียนบ้านเมืองทอง
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
โรงเรียนบ้านเมืองปัง
โรงเรียนบ้านเมืองพรึก
โรงเรียนบ้านเมืองไพร
โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแมด
โรงเรียนบ้านแม่นนท์
โรงเรียนบ้านยวด
โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
โรงเรียนบ้านยางโกน
โรงเรียนบ้านยางซอง
โรงเรียนบ้านยางบึง
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่
โรงเรียนบ้านยา
โรงเรียนบ้านโยธา
โรงเรียนบ้านเรืองชัย
โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
โรงเรียนบ้านลาน
โรงเรียนบ้านลำภู
โรงเรียนบ้านเลา
โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
โรงเรียนบ้านเลื่อม
โรงเรียนบ้านวังแข้
โรงเรียนบ้านวังแข้
โรงเรียนบ้านวังคางฮูง
โรงเรียนบ้านวังชมภู
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังบง
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
โรงเรียนบ้านวังสวย
โรงเรียนบ้านวังฮาง
โรงเรียนบ้านวาปี
โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศรีเมือง
โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ
โรงเรียนบ้านสมดี
โรงเรียนบ้านสมประสงค์
โรงเรียนบ้านสมวิไล
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น
โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์
โรงเรียนบ้านสวัสดี
โรงเรียนบ้านสว่างปากราง
โรงเรียนบ้านสะคาม
โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา
โรงเรียนบ้านสะแบง
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล
โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา
โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสามัคคี
โรงเรียนบ้านสี่แจ
โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง
โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง