อุดรธานี

โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงคำ
โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดงแคน
โรงเรียนบ้านดงดารา
โรงเรียนบ้านดงธาตุ
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดงปอ
โรงเรียนบ้านดงผักเทียม
โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ
โรงเรียนบ้านดงพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงโพนยอ
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง
โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
โรงเรียนบ้านดงยางน้อย
โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงยาง
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา
โรงเรียนบ้านดงเรือง
โรงเรียนบ้านดงวังพัง
โรงเรียนบ้านดงวัฒนา
โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
โรงเรียนบ้านดงแสนสุข
โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
โรงเรียนบ้านดงอุดม
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ
โรงเรียนบ้านดอนนางคำ
โรงเรียนบ้านดอนบาก
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านดอนหาด
โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านดูนเลา
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านเดียม
โรงเรียนบ้านเดื่อ
โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา
โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ
โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านตาด
โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านเตาไห
โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา)
โรงเรียนบ้านถิ่น
โรงเรียนบ้านทมนางาม
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ
โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว
โรงเรียนบ้านทับไฮ
โรงเรียนบ้านท่าช่วง
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง
โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง
โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา
โรงเรียนบ้านท่ายม
โรงเรียนบ้านท่าแร่
โรงเรียนบ้านท่าลาด
โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา