อุดรธานี

โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
โรงเรียนภูพานวิทยา
โรงเรียนภูมิพิชญ
โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
โรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์
โรงเรียนมิตรภาพ 6
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
โรงเรียนร่มเกล้า 2
โรงเรียนรร.กุงเจริญพิทยาคม
โรงเรียนรร.ชัยนาคำวิทยา
โรงเรียนรร.เชียงเพ็งวิทยา
โรงเรียนรร.แชแลพิทยานุสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาล 1
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 โคกสูง
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 บ้านโสกคูณ
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 โพศรี
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 หนองใส
โรงเรียนรร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
โรงเรียนรร.เทศบาล 11 หนองหิน
โรงเรียนรร.เทศบาล 12 บ้านช้าง
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง)
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 มุขมนตรี
โรงเรียนรร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า
โรงเรียนรร.เทศบาล 4 วัดโพธิ์วราราม
โรงเรียนรร.เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
โรงเรียนรร.เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
โรงเรียนรร.เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา
โรงเรียนรร.เทศบาล 9 มณเฑียรอนุสรณ์
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลน้ำโสม
โรงเรียนรร.เทศบาลตำบลโนนสะอาด
โรงเรียนรร.นาทรายวิทยาคม
โรงเรียนรร.น้ำซึมพิทยาคม
โรงเรียนรร.พังงูพิทยาคม
โรงเรียนรร.พันดอนวิทยา
โรงเรียนรร.มัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
โรงเรียนรร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง
โรงเรียนรร.อนุบาลหนองกอง
โรงเรียนรัฐประชา 509
โรงเรียนราชินูทิศ 2
โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนวัดศิรินทราวาส
โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม
โรงเรียนวาสนาศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
โรงเรียนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
โรงเรียนวิทยาลัยสันตพล
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง
โรงเรียนศรีขวัญเมือง
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
โรงเรียนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
โรงเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี
โรงเรียนสยามกลการ 3
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนสหกิจวิทยา
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์
โรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
โรงเรียนสิริปุณโณ
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
โรงเรียนสุมเส้าวิทยา
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนหนองกุงวังแสง
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
โรงเรียนหนองหานวิทยา