อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านหนองอิอู
โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง
โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านหม้อ
โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
โรงเรียนบ้านหมากหญ้า
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
โรงเรียนบ้านหยวก
โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนบ้านห้วยกองสี
โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ
โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน
โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา
โรงเรียนบ้านห้วยเวียงงาม
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านหว้าน
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคม
โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า
โรงเรียนบ้านหันน้อย
โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่
โรงเรียนบ้านหัวขัว
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนบ้านหัวฝาย
โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร
โรงเรียนบ้านหายโศก
โรงเรียนบ้านหินโงม
โรงเรียนบ้านหินตั้ง
โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง
โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง
โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์
โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม
โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านอ้อมกอ
โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน
โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
โรงเรียนบ้านอูบมุง
โรงเรียนบ้านาเพ็ญ
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง
โรงเรียนปรมินทร์
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา
โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา
โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
โรงเรียนผาสุกประชานุกูล
โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา (เวิน เฮ้า อุปถัมภ์ )
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศิริมงคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมาวาส
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีสวาท
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสังคาว
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมชื่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดสว่างสามัคคี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคเขตตาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี
โรงเรียนพระปริยีติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสะอาด
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โรงเรียนพันธกิจวิทยา
โรงเรียนพันธกิจศึกษา
โรงเรียนพิชญวิทย์
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ