ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
โรงเรียนบ้านพอก
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
โรงเรียนบ้านพะวร
โรงเรียนบ้านพะแวะ
โรงเรียนบ้านพันลำ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านเพ็ก
โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโพงกอก
โรงเรียนบ้านโพง
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล)
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี
โรงเรียนบ้านโพธิ์
โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโพนค้อ
โรงเรียนบ้านโพนงาม
โรงเรียนบ้านโพนดวน
โรงเรียนบ้านโพนแดง
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
โรงเรียนบ้านโพนปลัด
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านโพนยาง
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
โรงเรียนบ้านภูทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงเป
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
โรงเรียนบ้านมะกรูด
โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ
โรงเรียนบ้านมะขาม
โรงเรียนบ้านมะฟัก
โรงเรียนบ้านมะยาง
โรงเรียนบ้านมัดกา
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
โรงเรียนบ้านไม้แก่น
โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ
โรงเรียนบ้านยางเครือ
โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านยางเอือด
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านร่องเก้า
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
โรงเรียนบ้านระกา
โรงเรียนบ้านระโยง
โรงเรียนบ้านระหาร
โรงเรียนบ้านรุ่ง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านรุง
โรงเรียนบ้านเริงรมย์
โรงเรียนบ้านเรียม
โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
โรงเรียนบ้านละทาย
โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง
โรงเรียนบ้านละลม
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
โรงเรียนบ้านละเอาะ
โรงเรียนบ้านลิงไอ
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว
โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์
โรงเรียนบ้านลุมภู
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเวาะ
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
โรงเรียนบ้านแวด
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านศิลาทอง