ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
โรงเรียนบ้านโนนแย้
โรงเรียนบ้านโนนเรือ
โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17)
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม
โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว
โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
โรงเรียนบ้านบก
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
โรงเรียนบ้านบอน
โรงเรียนบ้านบ่อ
โรงเรียนบ้านบักดอง
โรงเรียนบ้านบัลลังก์
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
โรงเรียนบ้านบัวบก
โรงเรียนบ้านบัวระรมย์
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น
โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
โรงเรียนบ้านบึงหมอก
โรงเรียนบ้านบุยาว
โรงเรียนบ้านบูรพา
โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านปรือคัน
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
โรงเรียนบ้านปลาข่อ
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
โรงเรียนบ้านปะทาย
โรงเรียนบ้านปะหละ
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านปะอุง
โรงเรียนบ้านป่าใต้
โรงเรียนบ้านป่าไร่
โรงเรียนบ้านปุดเนียม
โรงเรียนบ้านปุน
โรงเรียนบ้านปุน
โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก
โรงเรียนบ้านเปือยขาม
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโปร่ง
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
โรงเรียนบ้านผักขะ
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านพงพรต
โรงเรียนบ้านพงสิม
โรงเรียนบ้านพนมชัย
โรงเรียนบ้านพยอม
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านพราน
โรงเรียนบ้านพลับ
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา