ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านตาเอก
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
โรงเรียนบ้านติ้ว
โรงเรียนบ้านตีกา
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านโตนด
โรงเรียนบ้านทะลอก
โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
โรงเรียนบ้านทาม
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนบ้านทำนบ
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
โรงเรียนบ้านทุ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3)
โรงเรียนบ้านทุ่ม
โรงเรียนบ้านทุ่ม
โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ
โรงเรียนบ้านเทิน
โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
โรงเรียนบ้านแทรง
โรงเรียนบ้านโทะ
โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร
โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
โรงเรียนบ้านไทร
โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)
โรงเรียนบ้านนาก๊อก
โรงเรียนบ้านนาขนวน
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านนาตราว
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
โรงเรียนบ้านนาโนน
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
โรงเรียนบ้านนารังกา
โรงเรียนบ้านนาวา
โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย
โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านโนนแกด
โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา
โรงเรียนบ้านโนนแก
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนคำตื้อ(โรตารี่1)
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนงาม
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
โรงเรียนบ้านโนนจิก
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนดู่
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก