ศรีสะเกษ

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
โรงเรียนขุขันธ์
โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนเคียวนำ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
โรงเรียนจะกงวิทยา
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา
โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย
โรงเรียนตะดอบวิทยา
โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนทับทิมสยาม 06
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษ
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
โรงเรียนน้ำคำวิทยา
โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์)
โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1
โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
โรงเรียนบ้นสวนกล้วย
โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
โรงเรียนบัานกันจด
โรงเรียนบ้านกงพาน
โรงเรียนบ้านกระเจา
โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อน
โรงเรียนบ้านกระเต็ล
โรงเรียนบ้านกระถุน
โรงเรียนบ้านกระทิง
โรงเรียนบ้านกระบี่
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
โรงเรียนบ้านกระเบา
โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
โรงเรียนบ้านกระแมด
โรงเรียนบ้านกระสังข์
โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
โรงเรียนบ้านกราม
โรงเรียนบ้านกฤษณา
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านกอกหวาน
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านก้อนเส้า
โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง
โรงเรียนบ้านกอย
โรงเรียนบ้านกะกำ
โรงเรียนบ้านกะดึ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านกะวัน
โรงเรียนบ้านกะเอิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
โรงเรียนบ้านกันตรวจ
โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
โรงเรียนบ้านกันทรอม
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)