สระแก้ว

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
โรงเรียนบ้านโนน
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านบึงพระราม
โรงเรียนบ้านบุกะสัง
โรงเรียนบ้านป่าระกำ
โรงเรียนบ้านโป่งคอม
โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
โรงเรียนบ้านพระเพลิง
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา
โรงเรียนบ้านฟากห้วย
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนบ้านรัตนะ
โรงเรียนบ้านไร่สามศรี
โรงเรียนบ้านละลมติม
โรงเรียนบ้านลุงพลู
โรงเรียนบ้านวังจั่น
โรงเรียนบ้านวังดารา
โรงเรียนบ้านวังแดง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังบูรพา
โรงเรียนบ้านวังปืน
โรงเรียนบ้านวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวังรี
โรงเรียนบ้านวังรี
โรงเรียนบ้านวังวน
โรงเรียนบ้านวังสำลี
โรงเรียนบ้านวังใหม่
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
โรงเรียนบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านสี่แยก
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์
โรงเรียนบ้านแสง
โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนบ้านหนองกะทะ
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองข่า
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
โรงเรียนบ้านหนองแข้
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
โรงเรียนบ้านหนองมั่ง
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย
โรงเรียนบ้านหนองหมู
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหอย
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านหันทราย
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา