สระแก้ว

โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ
โรงเรียนบ้านเขามะกา
โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม
โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ
โรงเรียนบ้านเขาสารภี
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านคลองนางาม
โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
โรงเรียนบ้านคลองปลาโด
โรงเรียนบ้านคลองผักขม
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์
โรงเรียนบ้านคลองวัว
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
โรงเรียนบ้านคลองหมี
โรงเรียนบ้านคลองหว้า
โรงเรียนบ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ
โรงเรียนบ้านคลองหาด
โรงเรียนบ้านคลองหินปูน
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข
โรงเรียนบ้านคลองอุดม
โรงเรียนบ้านโคกแจง
โรงเรียนบ้านโคกทหาร
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
โรงเรียนบ้านโคกไพล
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
โรงเรียนบ้านโคกสะแบง
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคคลาน
โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านชุมทอง
โรงเรียนบ้านซับเกษม
โรงเรียนบ้านซับเจริญ
โรงเรียนบ้านซับถาวร
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง)
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว
โรงเรียนบ้านซับน้อย
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
โรงเรียนบ้านซับสิงโต
โรงเรียนบ้านซับใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านตะโก
โรงเรียนบ้านตุ่น
โรงเรียนบ้านทดเจริญ
โรงเรียนบ้านทดน้อย
โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โรงเรียนบ้านทัพเซียม
โรงเรียนบ้านทัพไทย
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
โรงเรียนบ้านท่าเกษม
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าตาสี
โรงเรียนบ้านท่าเต้น
โรงเรียนบ้านท่าผักชี
โรงเรียนบ้านท่าแยก
โรงเรียนบ้านท่าระพา
โรงเรียนบ้านทุ่งกบินทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131
โรงเรียนบ้านนาดี