โรงเรียนชุมพรศึกษา

ชื่อโรงเรียน ชุมพรศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล วังไผ่
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ chumphonsueksa@gmail.com
เว็บไซต์ www.cpsc.ac.th