โรงเรียนบ้านหนองบัว

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ่อแก้ว
เขต/อำเภอ วังหิน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ aew_weewan@hotmail.com
เว็บไซต์ -