โรงเรียนโชคชัยรังสิต

ชื่อโรงเรียน โชคชัยรังสิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงยี่โถ
เขต/อำเภอ ธัญบุรี
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ info@chokchai.ac.th
เว็บไซต์ http://www.chokchai.ac.th/