DEKว.การบินและคมนาคม SPU เตรียมพร้อมสู่อาชีพด้านความปลอดภัย

UploadImage

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ การแนะแนวทาง และการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้านความปลอดภัย ด้วยการจัดโครงการอบรมอย่างเข้มข้น ในหัวข้อ SMS : Safety Management System โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมืออาชีพจาก บริษัทไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ แค่เราเปิดใจ ณ  ห้อง Auditorium 2 อาคาร11 ชั้น14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage