ปริญญาตรี

MGK_9933

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศิลปะการแสดง)

*(หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์12*หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร9*หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9*หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน94หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน24หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ55หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท15หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม130หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี