CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
คณะศิลปศาสตร์ มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ ในยุค AEC ถ้าเก่งภาษาอังกฤษ ทุกโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับคุณ ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะแวดวงธุรกิจ
portfolio woocommerce
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ
portfolio woocommerce
ได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
portfolio woocommerce
ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ