CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
สาขาการเงิน คณะบริหาร
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้สู่มืออาชีพด้านบริหารการจัดการ เจ้าของธุระกิจส่วนตัวได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงาน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการตลาดเน้นการเรียนด้าน -นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst) -เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing Assistant)
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการเงิน “สร้างนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพโดยผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน
portfolio woocommerce
การจัดการธุรกิจการบิน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ แนะนำสาขาน้องใหม่การจัดการธุรกิจการบิน
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม