CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
ตัวจริงด้านวิศวกรรม
portfolio woocommerce
ห้อง Reading Room อยู่ภายในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ห้อง Study Room อยู่ภายในห้องสมุด อาคาร 11 ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
ห้องสมุด ม.ศรีปทุม อาคาร 11 มีหนังสือมากมาย ให้นักศึกษาเข้ามาค้นคว้าหาความรู้
portfolio woocommerce
สาขาการเงิน คณะบริหาร
portfolio woocommerce
ประชุมบุคลากรประจำปี 2559
portfolio woocommerce
ตัวจริงในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงของเด็กสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
portfolio woocommerce
เด็กคณะดิจิทัลมีเดียเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะบริหารธุรกิจ เรียนรู้สู่มืออาชีพด้านบริหารการจัดการ เจ้าของธุระกิจส่วนตัวได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
สาขาสถาปัตยกรรม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
portfolio woocommerce
นักศึกษามีความสำนึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติและเห็นความสำคัญของการค้นคว้าวิจัย
portfolio woocommerce
สำหรับนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ5 แจ้งความประสงค์ หรือ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-501 02-5791111 ต่อ 3177 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30
portfolio woocommerce
True Coffee SPU ร้านกาแฟทรูในรั้วมหาลัยศรีปทุม บรรยากาศช่างสบายมากๆ เวลาว่างๆ รอเรียนก็มานั่งเล่น นั่งคิดงาน หรือ ทำการบ้าน หาอะไรเบาๆ
portfolio woocommerce
ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Lab ศึกษาการตัดต่อ โดยมีโปรแกรมรองรับการตัดต่อระดับ Hi-end แบบเดียวกับที่ใช้ใน Holywood อาทิ Final Cut Pro 7,Compresser 3.5 สำหรับการตัดต่ออย่างครบวงจร
portfolio woocommerce
ห้องสมุด อาคาร 11 ชั้น 3 -7 นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาความรู้ต่างๆ ได้ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น. ติดต่อสำนักหอสมุดได้ที่ โทร.: 02-579-1111 ต่อ 1208
portfolio woocommerce
สตูดิโอปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์ เป็นห้องจัดรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่นรายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้ การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา พร้อมชุดกล้องโทรทัศน์สำหรับถ่ายทำในสตูดิโอ
portfolio woocommerce
บริการห้องคาราโอเกะ อาคาร 11ชั้น 3 นักศึกษาสามารถทำเรื่องจองห้องhttp://libraryroom.spu.ac.th/reserve/login.aspx ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.ติดต่อสำนักหอสมุดได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1208
portfolio woocommerce
ห้องพยาบาล : ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาสามารถไปใช้บริการได้ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.
portfolio woocommerce
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio) เป็นห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพโฆษณาและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
portfolio woocommerce
ศูนย์สุขภาพ (Health Club) : มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอุปกรณ์การออกกำลังกายมากกว่า 160 ชิ้น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการ 07.00-21.00 น.
portfolio woocommerce
อยากเป็นสถาปนิก หรือ นักออกแบบ ไม่ยากเพียงแค่ใจรัก เราพร้อมสร้างคุณให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็กคณะดิจิทัลมีเดีย : สนุกกับงานออกแบบและสร้างสรรค์ได้ที่นี้ คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
เรียน คณะนิติศาสตร์ ที่นี่ มีหนทางประกอบวิชาชีพได้หลากหลาย เรียนกฎหมายไม่ยาก หากมีใจรัก สนุกกับการเรียนกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่ SPU
portfolio woocommerce
คณะศิลปศาสตร์ มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ ในยุค AEC ถ้าเก่งภาษาอังกฤษ ทุกโอกาสก็เปิดกว้างสำหรับคุณ ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะแวดวงธุรกิจ
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU เน้นเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงมือทำจริง แล้วคุณล่ะเลือกเรียนอะไรกัน???
portfolio woocommerce
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สนุกไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันและ เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง
portfolio woocommerce
.อยากทำงานด้านท่องเที่ยวและบริการและฝันที่จะเดินทางทั่วโลกวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือคำตอบสำหรับคุณ...
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก นิเทศศาสตร์ : เรียนนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ได้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
สังคมของ Sripatum International College มีเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลา
portfolio woocommerce
สาขาวิชาออกแบบภายใน ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน รวมทั้งนักวางแผน ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
portfolio woocommerce
นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบภายใน นักวิชาการ นักวิจัยด้านการออกแบบภายใน
portfolio woocommerce
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล
portfolio woocommerce
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงาน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการตลาดเน้นการเรียนด้าน -นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst) -เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing Assistant)
portfolio woocommerce
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการเงิน “สร้างนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพโดยผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน
portfolio woocommerce
การจัดการธุรกิจการบิน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ แนะนำสาขาน้องใหม่การจัดการธุรกิจการบิน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การตัดต่อ เป็นต้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”
portfolio woocommerce
สาขาวิชาศิลปะการแสดง เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
ออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพ และ ครบวงจรฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสอน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียนรู้การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มืออาชีพยุคดิจิทัล กับอาจารย์มืออาชีพ ด้วยห้องสตูดิโอ ที่มีเครื่องมือครบ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สร้างคุณให้เป็นวิศวกรที่สามารถ ออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมงานในสาขา วิศวกรรมโยธา เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยานยนต์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการถ่ายทอดและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญเน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรม ด้านสำนักงานส่วนหน้า ด้านห้องพัก และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเรือสำราญ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม การฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย
portfolio woocommerce
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ
portfolio woocommerce
ได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
portfolio woocommerce
ผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ
portfolio woocommerce
มุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
portfolio woocommerce
ฟหกดหกด
portfolio woocommerce
สาขาวิชาInternational Hospitality Management (I-TIM) “IHM, WORLD-CLASS HOSPITALITY STUDIES”
portfolio woocommerce
สาขาวิชาInternational Hospitality Management “IHM, WORLD-CLASS HOSPITALITY STUDIES”
portfolio woocommerce
เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
portfolio woocommerce
พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น-พนักงานฝ่ายขนส่ง สินค้าทางอากาศ
portfolio woocommerce
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน
portfolio woocommerce
พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)
portfolio woocommerce
CG คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
โครงการพานักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพานักศึกษาดูงานด้านการบิน ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์
portfolio woocommerce
text