5

หลักสูตร

5

สาขาวิชา

2

กลุ่มวิชามุ่งเน้น

หลักสูตร

2 ปริญญา

รองรับอาชีพ

ยุคดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ดร.ศิระ สัตยไพศาล

ดร.ศิระ สัตยไพศาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/รักษาการหัวหน้าสาขาการตลาดดิจิทัล/อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.M.) Business
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing and International Business
Dominican University, USA

ปริญญาตรี : (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ :

 1. ด้านการจัดการระบบคุณภาพ การจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการการผลิต โดยมีประสบการณ์จากการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ บริษัท Metro Systems Corporation Public Company Limited ในตำแหน่งผู้จัดการวิศวกรระบบและ Section Manager Professional Service

ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง/องค์กร

 1. ประธานอนุกรรมการพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO 9001) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 4. ที่ปรึกษาให้กับโครงการของหน่วยงานภาครัฐ

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 1. วิทยากรรับเชิญรายการ”เถ้าแก่น้อย” และ รายการ”โลจิสติกส์ก้าวไกลไปกับทาทา”

ประสบการณ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ :

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ตรวจสอบ คัดกรองใบสมัคร รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น
  (Prime Minister’s Export Award) ปี 2560 และ 2561
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ประชุมวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555
  (IE NETWORK 2012 CONFERENCE)
 4. ที่ปรึกษาให้แก่บริษัทโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2564
  หลักสูตร สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และ หลักสูตร
  สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)
 5. กรรมการตัดสินรอบคัดเลือก โครงการประกวดนวัตกรรมธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  หัวข้อ นวัตกรรมสู่ธุรกิจ Startup จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. ที่ปรึกษาให้แก่บริษัทโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้า
  ทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
  ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ปี 2558 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 7. ที่ปรึกษาให้แก่บริษัทโครงการบริหารจัดการและวางแผนระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
  ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัท ไทย สุเคโน่ นิต จำกัด จัดโดยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
 8. ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 9. ที่ปรึกษาให้แก่บริษัทโครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร
  เพื่อการส่งออกในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรปจัดโดยสำนักโลจิสติกส์
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม
 10. เจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สังกัดสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

Tel ::0 2579-1111 ต่อ 2357

Email ::sira.sa@spu.ac.th

อาจารย์สุเมธ สันติกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ตำแหน่งงาน :

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (บธ.ม.) การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : (บธ.บ.) การตลาด
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชี่ยวชาญ

 1. Digital Marketing Strategy
 2. Social Media Marketing
 3. Content Marketing
 4. Performance Analysis

ประสบการณ์การทำงาน :

 1. Co-Founder : PhaSu Firm – Digital Marketing Consultant
 2. General Manager : หจก.พนมบรรจุแก๊ส

ผลงานและรางวัล

 1. Meta Certified Digital Marketing Associate
 2. Alibaba Netpreneur Certified

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร :

 1. Co-Director, ECommerce by SPU #1, #2, #3
 2. Facebook Marketing & Performance Improvement, DBD ACM #9
 3. Guest Speaker : Content Marketing, Digital Transformation for Food Processing Industry

Tel ::0 2579 1111 ต่อ 2327

Email ::sumet.sa@spu.ac.th

อาจารย์ กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

 1. บธ.ม. (การตลาด) 2539
 2. บธ.บ. (การตลาด) 2536

ความเชี่ยวชาญ :

 1. Customer Journey Management
 2. Social Media Marketing
 3. Sales Management
 4. Marketing Channels Management

ประสบการณ์ทำงาน :

 1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อมรเลิศ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 2. ฝ่ายขาย บริษัท ช.อมรพันธ์ จำกัด

ผลงานทางวิชาการ

 1. รางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาการตลาด งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิผลของพนักงานขายตรงต่อระดับความชัดเจนในบทบาทความสอดคล้อง และการวางแผนบทบาทของการเป็นตัวแทนขาย
  จากการนำเสนอผลงานวิชาการใน งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของงานวิจัยด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 16 กรกฎาคม 2552

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร :

 1. วิทยากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อเทคนิคการขาย
 2. วิทยกร ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ เทคนิคการขายและการบริการลูกค้า
 3. วิทยากร การบริหารงานขาย ธุรกิจด้านขนส่ง บริษัท พัทยา บีช บัส จก

ประสบการณ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ :

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
 2. เกียรติบัตรเลขานุการ ห้องนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

Tel ::0 2579-1111 ต่อ 2327

Email ::kingkeaw.po@spu.ac.th

อาจารย์ วรกัญญา สิริพิเดช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต : สาขา Sustainable Leadership (กำลังศึกษา)
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทสาขาการตลาด : (Retail Management)
คณะอักษณศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อักษรศาสตรบัณฑิต : สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ตำแหน่งงาน :

ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ

 1. Customer Journey and Touch Point Creation
  Soft Skills Training for Leaders in Corporates, e.g., leadership skill,
  Critical Thinking, Decision Making, Change Management and Communication.
 2. Design Thinking in Corporate & Design Thinking in Education
 3. ประสบการณ์การทำงานทั้งธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริการ ประสบการณ์ที่ปรึกษาและ
  บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผลงานและรางวัล

 1. Saftyand Service Procedure, Qantas Airways Head Quarter, Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 2. Design Thinking Boot Camp ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
 3. DNA(Digital Network Advantage) Digital Marketing ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ
 4. LeaderofLearning, HarvardX(Online), Harvard Graduate School of Education, Harvard University,
  U.S.A Corporate Innovative Boot Camp DesignThinking (d.school Stanford University) by RISE
  Accelerator กรุงเทพ

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร :

 1. วิทยากรบรรยาย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. วิทยากรบรรยาย ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมวิทยากรบรรยาย การเข้าใจลูกค้า
  และผู้บริโภคของสินค้าเกษตร สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. วิทยากรบรรยาย SME Cluster การวางแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อาจารย์ รชต จันทะบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ความเชี่ยวชาญ

 1. Startup for SMEs
 2. Design Thinking
 3. Digital Marketing Strategy
 4. Social Media Marketing

ประสบการณ์การทำงาน

 1. Marketing Online : บริษัท คอสตินี่ ดีจีบี จำกัด
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด : บริษัท เดียร์ ดี เทรดดิ้ง จำกัด
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย – Sales Associate (ZARA THAILAND) กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จํากัด – เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดซื้อ บริษัท โปรไดรฟ์ซิสเต็ม จำกัด

ผลงานรางวัล

SET- eLearning Pitching Technique Certificate SET- eLearning Creative Content Marketing Certificate

ดร. ศิดานุช กิตติเสรีกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (นศ. ด.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท : (นศ. ม.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี : (ศศ. บ.) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความเชี่ยวชาญ

 1. Digital Marketing Strategy
 2. Social Media Marketing
 3. Brand Marketing Communication
 4. Seminar Marketing -Brand Management

ประสบการณ์การทำงาน

 1. เจ้าของ Wiz Consultant – พนักงานขาย บริษัท Seawild
 2. ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ บ้านขยันเรียนประสบการณ์ด้านการสอน
 3. อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 5 ปี

ผลงานรางวัล

 1. Internation Journal of Early Childhood Special Education ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 1390 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4
 2. ANPOR-APCA Annual Conference “People’s opninions about the suicide phenomenon of prople in Thai Sociery” นำเสนอปี 2020
 3. ANPOR-APCA Annual Conference “Recognition of the importance of corporate brand identity of thai tourism entrepreneurs” นำเสนอปี 2020
 4. ANPOR-APCA Annual Conference “The beliefs on the king of nagas along the greater mekong river” นำเสนอปี 2020
 5. ANPOR-APCA Annual Conference “Perceived brand identity of the Heritage Hand-Woven silk of northeast of Thailand : A case of Khampun brand” นำเสนอปี 2020 -อบรมโครงการบริการวิชาการ “การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. อบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 7. ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 8. ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 9. ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง
  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร :

 1. เสวนาวิชาการ การสื่อสารแบรนด์ให้เข้าถึงใจผู้สูงอายุ ปี 2021
 2. เสวนาวิชาการ เตรียมความพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุอย่างสง่างาม ปี 2022 หัวข้อเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อการเป็นผู้สูงวัยอย่างสง่างาม

ประสบการณ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ :

 1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
 2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) งานวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

มีอะไรน่าเรียนมั่ง?

เลือกเรียนที่ชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่ ! DEK-บริหาร เราเลือกได้

สาขาวิชาจัดการธุุรกิจด้านการบิน

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

“ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยใน AEC และจีน”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70015,000
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)297,400

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,200 35,20037,30014,700
ชั้นปีที่ 236,50040,70014,700
ชั้นปีที่ 340,60038,80014,700
ชั้นปีที่ 418,900 
  รวมตลอด 4 ปี297,100

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล – lnfluencer140,200 35,200297,100
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,200 35,200297,400
ธุรกิจระหว่างประเทศ – ธุรกิจ จีน-อาเซียน240,200 35,200297,400
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,200 35,200297,100
บริหารธุรกิจ140,200 35,200297,100

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900

หลักสูตร 2 ปริญญา Dek66

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900345,400

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900