" Think Global "

ธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนรู้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าและส่งออก การตลาดระหว่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก เน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์แบบมืออาชีพ จัดให้มีการศึกษาดูงานและโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในต่างประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกดิจิทัล

จุดเด่นของสาขา

ธุรกิจระหว่างประเทศ

Think Global มองโลกเป็นตลาด และ Resource
เรียนรู้ทุกเทคนิคเรื่องการนำเข้า-ส่งออก  ได้ประสบการณ์แบบเน้นๆ เข้าใจขั้นตอนการซื้อขายเพื่อสร้างธุรกิจได้จริง เน้นการค้ากับประเทศจีน จับมือมหาวิทยาลัยซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียนที่จีน 1 เทอม (ปี 3) พร้อมฝึกฝนการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศและภาษา แบบไม่มีสะดุด ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกอย่างมั่นใจ

ค่าเทอมสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ

ค่าเทอม

ธุรกิจระหว่างประเทศ
40900
35,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ตลอด หลักสูตร (4 ปี) / 272,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

คณะบริหารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

โครงสร้างหลักสูตร

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30   หน่วยกิต
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ    92  หน่วยกิต
 (2.1) วิชาแกน

31 หน่วยกิต

 (2.2) วิชาเอกบังคับ31 หน่วยกิต
(2.3) วิชาโท/วิชาเฉพาะ 
(เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1
15 หน่วยกิต 
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2
15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (International Business)
 • (อักษรย่อ) : B.B.A. (International Business)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่บัญชีระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 • เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

คณาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (PhD.) Business and Social Sciences Kingston University, UK.
ปริญญาโท : (MSc.)(With Commendation) Management and Business Studies Research Kingston University, UK.
ปริญญาตรี : (บช.บ.) การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : ( DBA) Doctor of Business Administration in Marketing, Graduate College of Management, Sripatum University
ปริญญาโท : (MBA) Master of Business Administration in Marketing, School of Business Administration, Ramkhamhaeng University
ปริญญาตรี : (BA ) Bachelor of Marketing Public Relations, School of Communication Arts, Sripatum University
Diploma Digital Marketing Professional Organised ,Westminter Business School, University Westminter in UK

ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา
อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.M.) Business มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโท : (M.B.A.) Marketing and International Business Dominican University, USA
ปริญญาตรี : (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ศิระ สัตยไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

U Review
รีวิวสาขาการค้าระหว่างประเทศ

ตอบโจทย์ อาชีพ 5 สาขาวิชาสุดฮอต-การจัดการธุรกิจด้านการบิน การตลาดดิจิทัล ธุรกิจระหว่างประเทศ 

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ บริหารธุรกิจ

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900