“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในโลกยุคดิจิทัล”

บริหารธุรกิจ

มุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจ และ บริหารเงินทุน อย่างมืออาชีพ ผ่านการลงมือทำธุรกิจและบริหารเงินทุน  สร้างรายได้จริงในระหว่างเรียน หลักสูตรแรก หลักสูตรเดียว ที่ให้โอกาส คิดจริง ทำจริง เห็นผลจริง และไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารเงินทุน โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางธุรกิจที่ทันสมัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจเป็น COACH อย่างใกล้ชิด

จุดเด่นของสาขา

บริหารธุรกิจ

เรียนแบบ Project Based Learning ลงมือสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล มีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงนักธุรกิจและคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ทำให้ได้เริ่ม ลอง และเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่เรียน

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ค่าเทอม

บริหารธุรกิจ
40900
35,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ตลอด หลักสูตร (4 ปี) / 272,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

บริหารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

 1. เรียนรู้ทักษะทุกด้านของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจที่รอบรู้ และรู้จริง ในทุกสิ่งที่ทำ ผ่านการลงมือทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียนและมีรายได้จากการทำธุรกิจในระหว่างเรียน
 2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเป็น COACH อย่างใกล้ชิด เป็นเสมือนคู่คิดทางธุรกิจในการร่วมคิดร่วมสร้างนำพาธุรกิจนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จ
 3. การเรียนการสอนเน้นการลงมือทำจริงแบบ Project Based Learning มีเครื่องมือและเทคนิคในการทำธุรกิจที่เป็นเสมือนสูตรสำเร็จให้นักศึกษาพร้อมใช้ได้ทันที

โครงสร้างหลักสูตร

R หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต
R หมวดวิชาเฉพาะ92  หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาแกน 

43 หน่วยกิต

R กลุ่มวิชาเอก 34 หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกบังคับ28 หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกเลือก6 หน่วยกิต 
R กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
 • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 • (อักษรย่อ) : B.B.A. (Business Administration)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ภาคเสาร์-อาทิตย์
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Modern Entrepreneurs

 • พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Staff)

คณาจารย์

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง

หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ดร.วชิราภรณ์ จีระว่องวิทย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

U Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

 •  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง
 • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
 • มีรายวิชาเอกเลือก “การจัดการธุรกิจซาลอน” ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษา

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70015,000
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)297,400

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,200 35,20037,30014,700
ชั้นปีที่ 236,50040,70014,700
ชั้นปีที่ 340,60038,80014,700
ชั้นปีที่ 418,900 
  รวมตลอด 4 ปี297,100

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล – lnfluencer140,200 35,200297,100
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,200 35,200297,400
ธุรกิจระหว่างประเทศ – ธุรกิจ จีน-อาเซียน240,200 35,200297,400
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,200 35,200297,100
บริหารธุรกิจ140,200 35,200297,100

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900

หลักสูตร 2 ปริญญา Dek66

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900345,400

ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900