“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในโลกยุคดิจิทัล”

บริหารธุรกิจ

มุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างมืออาชีพ ที่มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจ และ บริหารเงินทุน อย่างมืออาชีพ ผ่านการลงมือทำธุรกิจและบริหารเงินทุน  สร้างรายได้จริงในระหว่างเรียน หลักสูตรแรก หลักสูตรเดียว ที่ให้โอกาส คิดจริง ทำจริง เห็นผลจริง และไม่ต้องกังวลเรื่องการบริหารเงินทุน โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคทางธุรกิจที่ทันสมัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจเป็น COACH อย่างใกล้ชิด

จุดเด่นของสาขา

บริหารธุรกิจ

เรียนแบบ Project Based Learning ลงมือสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล มีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงนักธุรกิจและคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ทำให้ได้เริ่ม ลอง และเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่เรียน

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ค่าเทอม

บริหารธุรกิจ
40900
35,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ตลอด หลักสูตร (4 ปี) / 272,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

บริหารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

 1. เรียนรู้ทักษะทุกด้านของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจที่รอบรู้ และรู้จริง ในทุกสิ่งที่ทำ ผ่านการลงมือทำธุรกิจจริงในระหว่างเรียนและมีรายได้จากการทำธุรกิจในระหว่างเรียน
 2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประกอบการเป็น COACH อย่างใกล้ชิด เป็นเสมือนคู่คิดทางธุรกิจในการร่วมคิดร่วมสร้างนำพาธุรกิจนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จ
 3. การเรียนการสอนเน้นการลงมือทำจริงแบบ Project Based Learning มีเครื่องมือและเทคนิคในการทำธุรกิจที่เป็นเสมือนสูตรสำเร็จให้นักศึกษาพร้อมใช้ได้ทันที

โครงสร้างหลักสูตร

R หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต
R หมวดวิชาเฉพาะ92  หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาแกน 

43 หน่วยกิต

R กลุ่มวิชาเอก 34 หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกบังคับ28 หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกเลือก6 หน่วยกิต 
R กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
 • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 • (อักษรย่อ) : B.B.A. (Business Administration)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ภาคเสาร์-อาทิตย์
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Modern Entrepreneurs

 • พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Staff)

คณาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (D.B.A.) Asian Institute of Technology, Thailand
ปริญญาโท : (บธ.ม.) การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : (บช.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : (บธ.ด.) การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท : (ศศ.ม.) การบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี : (บธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (ศ.ม.) เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : (วท.บ.) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปัทมา โกเมนท์จำรัส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

U Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

 •  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง ผ่านทาง E-Commerce เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจ และการทำงานจริง
 • มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
 • มีรายวิชาเอกเลือก “การจัดการธุรกิจซาลอน” ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน–เรียน ที่ Chalachol Academy ตลอดภาคการศึกษา

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900