“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินในยุคดิจิทัล เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่าอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศพร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและธุรกิจการบินชั้นนำระดับนานาชาติ

จุดเด่นของสาขา

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“จัดเต็มทุกด้านการบริหารในธุรกิจการบิน”

จัดเต็มทักษะความรู้มาให้แบบครบวงจร ลงลึกกันตั้งแต่ภาคพื้นดินไปจนถึงบนเครื่องบิน ได้ทุกเทคนิคในการจัดการท่าอากาศยาน พร้อมฝึกงานร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านการบิน ต่อยอดการเป็นตัวจริงด้านการจัดการธุรกิจการบินยิ่งกว่าใคร

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ค่าเทอม

การจัดการธุรกิจด้านการบิน
40900
35,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • ตลอด หลักสูตร (4 ปี) / 272,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การจัดการธุรกิจด้านการบิน
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

​รายละเอียดหลักสูตร

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร

R หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต
R หมวดวิชาเฉพาะ92  หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาแกน 

43 หน่วยกิต

R กลุ่มวิชาเอก 34 หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกบังคับ28 หน่วยกิต
R กลุ่มวิชาเอกเลือก6 หน่วยกิต 
R กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน)
 • (อักษรย่อ) : บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
 • (อักษรย่อ) : B.B.A. (Aviation Business Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปีครึ่ง (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านการบิน
 • นักการตลาดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในธุรกิจด้านการบิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจด้านการบิน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน
 • เจ้าหน้าที่การจัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานและตารางการบิน
 • ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรมศุลกากร และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คณาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์เยาวลักษณ์ ปานเพ็ชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : Master of Science in Aviation and International Trade, London Metropolitan University, London, United Kingdom
ปริญญาตรี : Bachelor of International Studies, International Pacific College, Palmerston North, New Zealand

อาจารย์ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

U Review
รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900