เปิดรับ 1-2/2565

ปริญญาตรี 2565

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1-2/2565 เริ่มเรียน 26 ส.ค. 65 ที่นั่งจำนวนจำกัด DEK65 ลงทะเบียนด่วน! รับทุนสูงสุด 10,000 บาท* เงื่อนไงเป็นไปตามที่มหาวัทยาลัยกำหนด

ปีการศึกษา

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขาวิชาจำนวนรับ 1-2/2565ลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม101.
SPU’s British College
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program)5 .
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน102 + Human *.
การจัดการความปลอดภัยการบิน : นักบินพาณิชย์52 + Human *.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน202 + Human *.
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ102 + Human *.
การจัดการโรงแรมและไมซ์201.
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์201.
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ102.
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ102.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ102.
คณะนิเทศศาสตร์
การออกแบบสื่อสารออนไลน์202 + Human *.
สื่อสารการแสดง101.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล102 + Human *.
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้านการบิน202 + Human *.
ธุรกิจระหว่างประเทศ202.
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่201.
การตลาดดิจิทัล101.
บริหารธุรกิจ (New)201.
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน102 + Human *.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก102 + Human *.
คณะบัญชี
การบัญชี202.
การบัญชี : การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน102.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร201.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์102 + Human *.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New)202 + Human *.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม102.
การออกแบบภายใน103.
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม102 + Human *.
การออกแบบกราฟิก152 + Human *.
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์102 + Human *.
ดิจิทัลอาร์ตส์ปิดรับ2 + Human *.
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต151.
Sripatum International College
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Management101.
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business102 + Human *.
ผู้จบ ปวส.
คณะ / สาขาวิชาจำนวนรับ 1-2/2565ลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ปวส.
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
อาทิตย์*
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วิศวกรรมไฟฟ้า102 + Human *.
วิศวกรรมโยธา102 + Human *.
วิศวกรรมเครื่องกล 102 + Human *.
วิศวกรรมอุตสาหการ  202 + Human *.
วิศวกรรมระบบราง 102 + Human *.