สมัครเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รูปแบบบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย