พัฒนาศักยภาพผู้นำ DekCoTH SPU มุ่งเรียนรู้สู่การเป็นผู้นำนักศึกษามืออาชีพ

UploadImage
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วทบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ นำทีมผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้ารับการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะความเป็นผู้นำผ่านการทำกิจกรรม และผ่านกระบวนการเรียนรู้ และให้นักศึกษาได้ลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการใช้เกมส์กีฬา โดยที่ไม่ได้สนใจที่ผลแพ้ชนะ แต่สนใจที่ความพยายามทุ่มเท ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท ฝึกจัดการกับอารมณ์ เรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ ทะเล โฮเต็ล แอนด์ วิลลา จังหวัดเพชรบุรี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage