คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม หารือแนวทางความร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร หวังพัฒนาศักยภาพกำลังพล ด้าน Cybersecurity และ IoT

UploadImage
 

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.สุรชัย ทองแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เดินทางเข้าพบหารือกับ พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชากองทัพไทย และ นอ.ดอน คล้ายทับทิบ ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพื่อร่วมกันหารือถึงประเด็นความร่วมมือในการพัฒนากำลังพล ที่มุ่งเน้น เทคโนโลยีทางด้าน Cybersecurity  และ ด้าน IoT


UploadImage

ในการนี้ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ที่ได้สำเร็จการอบรม ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet of Things  ณ ห้องประชุมโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชากองทัพไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

UploadImage

UploadImage