ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น ทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีรายนามและรายละเอียด บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ม.ศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล รวม 10 รางวัล ดังนี้

ประเภท บุคลากรดีเด่น
1.รางวัลอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดี ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
2.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
3.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ระดับดีเด่น นางสาวกรรณิกา สงวนสินธุกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
4.รางวัลนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
5.รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้ปฎิบัติการ นางสาวรณิดา นุชนิยม อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach) คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ประเภท นักศึกษาดีเด่น
1.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
2.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
3.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวันมงคล พิกุลแย้ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
4.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นางสาวสาวิตรี พรหมรักษา นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
5.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อุณนดาทร มูลเพ็ญ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ทั้งนี้ บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นทุกท่าน จะเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลที่ได้รับ จาก สสอท. ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ต่อไป