ม.ศรีปทุม จับมือ ฟอร์ทิเนท MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษา ด้าน Cyber Security

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ คุณภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร.เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (SPUIC) และ คุณวรุต วัชรวิกรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนด้าน Cyber Security  

UploadImage

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและทางบริษัทฯ ยังได้มีความร่วมมือในด้านสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัทตามตำแหน่งหน้าที่และความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ซึ่งนักศึกษาจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียน ไปต่อยอดในการทำงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

UploadImage

สำหรับ ฟอร์ทิเนทฯ ถือเป็นบริษัทชั้นนำด้าน IT Security ระดับโลก และมีสถาบันอบรมฟอร์ติเน็ต (Fortinet Training Institute) ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกในการสร้างแพลทฟอร์มแห่งการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และจากการที่ MOU ร่วมกันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางวิชาการ นับเป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ Academic Partner Program

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage