ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

UploadImage
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องออดิทรอเรียม 2ชั้น 4 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

กำหนดการ
UploadImage