สป.อว. ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

สป.อว. ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยคณะบัญชี ร่วมจัดนิทรรศการกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และสรุปภาพรวมการดำเนินการจัดหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรยกระดับ Nationnal e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล