คณะผู้บริหาร SPU ต้อนรับ สป.อว. ตรวจเยี่ยมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

UploadImage
 

     รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง อว. เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภท DEGREE และ NON DEGREE มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินการจัดหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 

 UploadImage

         ต่อจากนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง อว. ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงานของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ทั้งหมด 9 คณะ/วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการบินและคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะโลจิสติกส์ คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำผลงานนวัตกรรมของเหล่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ทันสมัย  นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์นักศึกษา บัณฑิต และสถานประกอบการ พร้อมหารือรับฟังเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง ควบคู่ไปกับมีความสามารถในการปรับตัว สร้างศักยภาพการทํางานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ได้อย่างประสบความสําเร็จ รวมถึงพร้อมจับมือกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ สามารถตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ