เด็กโลจิสติกส์ฯ SPU Check in กรุงเก่า

UploadImage
 

UploadImage
เด็กโลจิสติกส์ฯ  #SPU Check in #กรุงเก่า

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ  จัดโครงการศึกษาดูงานสำรวจเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมและนวัตวิถีชุมชน สู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมุ่งให้นักศึกษาได้เกิดความคิดและได้เรียนรู้ประสบการณ์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างมีคุณค่า และจากการยกระดับกิจกรรมในโซ่อุปทานที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม