ประชาสัมพันธ์ : กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สิ้นสุดความคุ้มครองตั้งแต่ 15 ก.พ. 65

UploadImage
 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำประกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ที่ลงทะเบียนเรียน

  • ภาคเรียนที่ 2/2563 และ S/2563 ซึ่งเป็นประเภทการประกันภัย : กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค ในรูปแบบ เจอ จ่าย จบ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 64 – 3 พ.ค. 65 ภายใต้การดูแลของ บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • นักศึกษารหัส 64 และ นักศึกษาที่ลงทะเบียน S/63 (แต่ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63) ซึ่งเป็นประเภทประกันภัย : การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* (COMA) โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 โดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 64 -1 ก.ย. 65 ภายใต้การดูแลของ บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ล่าสุดกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีประกาศเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ ประกัน COVID-19 ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำให้บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ทุกกรมธรรม์ จะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนวันดังกล่าว ยังสามารถยื่นแจ้งเคลมประกันกับทางกองทุนประกันวินาศภัยได้ระหว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - วันที่ 21 เมษายน 2565 เท่านั้น
 
บุคลากรและนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ที่ต้องการแจ้งเคลมประกัน COVID-19 กับทางกองทุนประกันวินาศภัย มีแนวทางการปฏิบัติและเอกสารที่ต้องยื่น ดังนี้

1. นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นด้วยตนเองได้ที่
- บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทร 02-791-1444 ต่อ 26-30 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
- กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 0-2791-1444 ต่อ 11-15 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

2. สแกน QR Code แจ้งเรื่องผ่านช่องทาง Online ของกองทุนประกันวินาศภัย โดยเข้าไปลงทะเบียนในระบบและแนบไฟล์นำส่งเอกสาร ได้ที่ https://rps-sev.gif.or.th/Login

3. เอกสารที่ต้องใช้ยื่นแจ้งเคลมประกันโควิด
3.1. ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ หรือ สำเนาประทับตราจากโรงพยาบาล และหรือประวัติการรักษา
3.2. ต้นฉบับผลตรวจหาเชื้อโควิด - 19 แบบ RT-PCR หรือ สำเนาที่มีตราประทับโรงพยาบาล
3.3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.5. สำเนาหน้ากรมธรรม์ (เข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งเคลมที่ https://zhort.link/w9G )
3.6. คำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย (สามารถ Print แบบฟอร์มจากระบบได้เลย)

สำหรับขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ Online ของกองทุนประกันวินาศภัย สามารถดูตัวอย่างได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PtyioZxHKbY
 
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิดและยังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน โปรดนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาติดต่อที่ Booth TQM ในวันที่ 3 – 4 ก.พ. 2565 และ 8 – 10 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. Zone C อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองทุนประกันวินาศภัย 0-2791-1444 ต่อ 11-15
ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ 0-2579-1111 ต่อ 2142 หรือ 2146


UploadImage