ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ทั้งหมด ตั้งแต่ 10 - 16 ม.ค.65

UploadImage
 

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จึงประกาศให้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มกราคม 2565

  • สอบถามเพิ่มเติม : Line SCMS Student หรือ โทร. 0 2558 6888
ประกาศมหาวิทยาลัย  https://www.spu.ac.th/uploads/contents/20220105180347.pdf