SPU รับมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น 3 ปีซ้อน

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2564 มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่ นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน)

สำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2564 (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นายปิยะศักดิ์ รัตนภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานอาคารสถานที่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้ารับมอบรางวัล ณ บอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

UploadImage