บัญชี SPU รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

UploadImage
 

บัญชี SPU: รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และระดับ 4 

วันจันทร์ที่ 20 ก.ย. 2564 ออนไลน์ผ่าน Zoom
โดย ทีมคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)