ปิดคอร์ส Cold Chain

UploadImage
 

18 กันยายน 2564 ปิดคอร์สไปแล้วกับโครงการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์

หลักสูตรระยะสั้น “นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ” (Cold Chain) ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา